Regjeringen har i samarbeid med Mat- og landsbruksdepartementet og næringen laget en nasjonal veileder for hest. Denne er elektornisk og skal fungere som et oppslagsverk hvor man for eksempel kan finne ulike lover som hesteholdet kommer inn under. Et godt arbeid er gjort, så her er det veldig mye bra. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hesten-som-resurs---lokal-naringsutvikling2/id2601834/